Isiz Go (b) vs. AiqiGo (w)

September 26, 2020
Winner: Isiz Go (by timeout)