Tian Go (b) vs. DaPangGo (w)

Winner: Tian Go (by timeout)