Go Spirit (b) vs. KataGo (w)

Winner: KataGo (by resignation)