YiLe Go (b) vs. DaPangGo (w)

Winner: YiLe Go (by timeout)