KataGo (b) vs. DolBaram (w)

Winner: DolBaram (by resignation)